Hållbarhet

CSR-arbete

KMA-Policy

Kvalitet -KMA

För att säkerhetsställa att vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete ligger på en hög nivå är Boetten sedan många år certifierade enligt BF9K. Certifieringen visar att vi lever upp till samhällskrav och krav från beställare.

Systemet är framtaget av Stockholms byggmästareförening i syfte att förbättra och utveckla byggbranschens kvalitet.

BF9K har samma grundprincip som:

  • Kvalitet (ISO 9001)
  • Miljö (ISO 14001)
  • Arbetsmiljö (ISO 45001/AFS 2001:1)

Det Norske Veritas hanterar certifieringen och genomför årligen en revision. Tredje parts revision ger en trygghet och en bekräftelse på att vi som entreprenör har ett väl fungerande ledningssystem.

Vårt KMA system är anpassat efter vår verksamhet och våra kunders behov. Systemet utvecklas kontinuerligt i syfte att uppnå en ständig förbättring.

Boetten Bygg´s KMA-system bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje anställd vet sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter.

Medarbetarna är den viktigaste kvalitetsresursen vi har. De skall ha stöd av vårt kvalitetssystem som ger oss bra hjälpmedel för att utföra vårt arbete.

 

ID06-Sund konkurrens genom transparens

Alla som vistas på något av Boettens arbetsplatser ska bära ID06 kort väl synligt.

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.

 

Hållbarhet

 

En stor del av hållbarhetsarbetet sker i vårt dagliga KMA-arbetet. Boetten Bygg´s miljöpolicy är att utföra ett miljöanpassat byggande som skall vara resurseffektivt och sträva mot en långsiktig
hållbar utveckling. Boetten Bygg´s byggande skall leda till hälsosamma byggnader av god
kvalitet enligt kundernas krav.

Vi använder oss av Byggvarubedömningen. Bedömningar görs utifrån av Byggvarubedömningens ägares framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet. Samtliga bedömningar presenteras sedan i en databas med bedömningar enligt nivå Rekommenderas (grön), Accepteras (gul) samt Undviks (röd).

Loggboksverktyget är användarnas egna samlingsplats av produkter och varor där de olika disciplinerna kan samarbeta kring produktval i ett specifikt projekt.