Om Boetten Bygg

Boetten Bygg AB bildades 1995 med idén att utföra både total- och generalentreprenader. 

Boetten Bygg AB är ett personligt och engagerat byggföretag som bygger åt privata och offentliga beställare i Storstockholm och Uppsala.

Boetten Byggs specialitet är nybyggnation samt reparations-, ombyggnads-, tillbyggnadsentreprenader (ROT-projekt) av kommersiella- och samhällsfastigheter, gärna i ett samarbete och där fokus är på hållbarhet och kvalitet samt leverans. 

42st
Anställda

370mkr
Omsättning

4,25 / 5
Kundnöjdhet

Vår Vision:

 

”Ett lyckat samarbete för alla parter”

Boetten bygger gärna i ett samarbete och där fokuset är på hållbarhet och kvalitet samt leverans. 

Verksamheten skall präglas av ett stort engagemang i varje projekt och vi strävar efter att uppfylla kundens förväntningar i hela Byggprocessen, där fokus ligger i att leverera för båda parter lönsamma och hållbara projekt.

Vår Affärsidé:

”Boetten bygger en hållbar framtid”

Boetten Bygg AB är ett personligt och engagerat byggföretag som bygger åt privata och offentliga beställare i Storstockholm och Uppsala.

Boetten Byggs specialitet är nybyggnation samt reparations-, ombyggnads-, tillbyggnadsentreprenader (ROT-projekt) av kommersiella- och samhällsfastigheter, gärna i ett samarbete och där fokus är på hållbarhet och kvalitet samt leverans. 

Verksamheten skall präglas av ett stort engagemang i varje projekt och vi strävar efter att uppfylla kundens förväntningar i hela Byggprocessen, där fokus ligger i att leverera för båda parter lönsamma och hållbara projekt.

En öppen och bra dialog med kunder och leverantörer till Boetten är viktigt för vår helhetsleverans. Genom att vara tydliga skapar vi delaktighet och rätt förväntningar. Vi strävar efter att se sambandet mellan beställaren och dennes kund och anpassar ramarna för att nå slutresultatet. Vi tillämpar stor flexibilitet även vad gäller entreprenadform, beroende på vad kunderna vill utforma och påverka i detalj.

Genom Boetten Byggs BKMA-certifierade verksamhets-ledningssystem säkerställer vi att arbetet drivs på ett effektivt sätt mot uppsatta målsättningar som styr mot den övergripande visionen ”Ett lyckat samarbete för alla parter”.

Hållbarhet:

 

Boetten Bygg vill ta ansvar och vara en bidragande part i arbetet med att bygga ett hållbart samhälle.

Vi vill kunna förverkliga våra kunders hållbarhetsambitioner inom bla. områden som cirkulära materialflöden, klimatavtryck, miljöcertifiering och sociala frågor.

Hållbarhetsaspekterna inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är inarbetade i Boetten Byggs policys, arbetsmetoder samt hjälpmedel.

KMA-Policyn kompletteras av Byggföretagens uppförandekod, samt bolagets övriga policys, riktlinjer och manualer för arbetsmetoderna, dessa finns tillgängliga på företagets digitala lagringsplats samt verksamhetsledningssystem som är BKMA-certifierat.

 

Prioriterade fokusområden inom hållbarhet:

  • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

  • Likabehandling och mångfald

  • Utveckling och friskvård

  • Mänskliga rättigheter, arbetsrätt samt motverkande av korruption och mutor

  • Cirkulära materialflöden

  • Klimatavtryck

  • Ekonomisk långsiktig tillväxt

KMA-Policy:

Kvalitetspolicy:

Boetten Bygg arbetar med ständiga förbättringar av verksamheten och förebyggande arbete av kvalitetsrisker. Genom att tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att utreda, planera och genomföra byggprojekt till rätt kostnad, tid, kvalitet och funktion tillgodoser vi våra kunders behov och förväntningar.

Boetten Byggs KMA-system bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje anställd vet sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter.

Medarbetarna är den viktigaste kvalitetsresursen vi har. De skall ha stöd av vårt kvalitetssystem som ger oss bra hjälpmedel för att utföra vårt arbete.

Miljöpolicy:

Boetten Bygg arbetar med ständigförbättring av verksamheten och förebyggande arbete av miljörisker.

Tillsammans med Boetten Byggs kunder vill vi utföra ett miljöanpassat byggande som skall vara resurseffektivt och sträva mot en långsiktig hållbar utveckling.

Genom att tex. fokusera på cirkulära materialflöden, minska avfallet genom källsortering samt undvika produkter enligt Byggvarubedömningen eller likvärdigt kan vi bidra till att minska klimatavtrycket.

Boetten Byggs byggande skall leda till hälsosamma byggnader av god kvalitet enligt kundernas krav.

Arbetsmiljöpolicy:

Säkerheten är prioriterad i vår arbetsmiljö, vilket inte enbart är en personlig angelägenhet. På arbetsplatsen är hälsan en gemensam resurs som är ytterst viktig för bolagets välmående och prestationer.

Arbetsgivarens ansvar för personalens hälsa består i att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö. Friskvård för de anställda resulterar i en engagerad och motiverad personal som främjar effektivitet och arbetsglädje på arbetsplatsen.

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. 

Boetten Bygg accepterar ingen form av mobbning, trakasserier eller kränkande särbehandling på i vårt företag. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt.

BKMA-Certifierade:

Vi är BKMA-Certifierade

Fördelar att anlita certifierat företag
Det finns många anledningar till att välja en leverantör som är certifierad.

Trygghet vid val av leverantör
En certifiering enligt BKMA genomförs av en extern oberoende organisation, DNV GL (Det Norske Veritas,https://www.dnvgl.com.)  De kontrollerar att leverantören lever efter systemet.

DNV GL utför en årlig revision på de certifierade företagen och en kontroll på att företaget tillämpar systemet på rätt sätt. Det ger en trovärdighet och en trygghet för beställaren att anlita en entreprenör som är BKMA-certifierad.

Kvalitet, dokumentation och regelbundna kontroller
Den färdiga produkten innehåller hög teknisk kvalitet vilket säkerställs av certifieringsreglerna. Projektet blir väl dokumenterat och leverantören har en Total kontrollplan och riskbedömning.

BKMA-certifieringen innebär också att vi lämnar ifrån oss egenkontroller som motsvarar samhällets krav på kontroll vid byggande som omfattar vad som kontrolleras, vem som kontrollerar, mot vad kontrollen görs, hur kontrollen sker och resultatet av kontrollen.

Miljö och arbetsmiljö
Enligt BKMA-certifieringen arbetar vi aktivt för en minskad negativ miljöpåverkan. Vi har även regler och rutiner för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö, se KMA-Policy.

Personuppgiftspolicy:

Vilka uppgifter lagrar vi?
Kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, hemadress, e-postadress)

Ändamål med insamlingen?
Vi tar in och behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden. Vi tar bara in personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet. Personuppgifter som ej längre behövs tas bort.

Hur tar du del av den lagrade informationen?
Kontakta oss på info@boetten.se

Så raderar eller rättar du informationen?
Kontakta oss på info@boetten.se

Period som uppgifterna sparas
Uppgifterna sparas så länge arbetena pågår och tas bort efter färdigställandet.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig
Kontakta oss på info@boetten.se så hänvisas du till vår personuppgiftsansvarige.

Så hanteras dina personuppgifter
Endast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

När lämnar vi ut dina personuppgifter
Vi lämnar endast ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet
Vid klagomål på Boettens behandling av personuppgifter kan Datainspektionen kontaktas. Besök www.datainspektionen.se för mer information eller kontakta Datainspektionen via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller på telefon 08-657 61 00.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Boetten Fastigheter AB, orgnr. 556345-2753 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser