Om Boetten Bygg

Boetten Bygg AB bildades 1995 med idén att utföra både total- och generalentreprenader. Det har vi framgångsrikt utfört sedan dess.

Vårt kontor ligger är beläget i Täby och vår serviceverkstad i Alvik. Våra anställda arbetar med olika uppdrag och projekt runt om i Stockholms län.

Vi är medlemmar i Byggmästarföreningen, Byggföretagen och Svenskt Näringsliv.  Vi uppfyller alla arbetsrättsliga krav som marknaden ställer och våra arbetsplatser tillämpar givetvis ID06.

Vår målsättning är att genom information, utbildning och ansvarstagande ytterligare höja kompetensnivån och kvalitetsutförandet.

42st
Anställda

370mkr
Omsättning

6,8 mkr
Resultat före skatt

Organisation

FÖRETAGSLEDNING
Per Wall VD

KALKYLCHEF
Claes Pettersson 

INKÖPSCHEF
Fredrik Wärn

PROJEKTAVDELNINGEN

Arbetschefsgrupp
Anders Stendahl (Arbetschef)
Projekteringsledare 1 st
Platschefer 3 st
Arbetsledare 5 st

Arbetschefsgrupp
Jens Mackegård (Arbetschef)
Projekteringsledare 1 st
Platschefer 2 st
Arbetsledare 3 st

Arbetschefsgrupp
Carl Marichal (Arbetschef)
Projekteringsledare 1 st
Platschefer 2 st
Arbetsledare 5 st

SERVICEAVDELNING
Patrick Colling (Arbetschef)
Kalkylator / inköpare 1 st
Platschefer /arbetsledare 3 st
Kollektivanställda 10 st

EKONOMI/ADMINISTRATION
Stefan Jernberg (Ekonomichef)
Ekonomiassistenter 2 st

Affärsidé

Affärsidén är Byggnation åt publika beställare inom Stor Stockholm.

Verksamheten skall präglas av ett stort engagemang i varje projekt och Vi skall uppfylla Kundens förväntningar i hela Byggprocessen. Vi utför såväl Utförandeentreprenader, Totalentreprenader samt Byggservicearbeten.

Affären uppnås genom dels Byggservice och dels genom Projekt.

Dessa båda avdelningar kompletterar varandra i storlek på projekt och skapar en bred kompetens. Stora Projekt är projekt med Fast arbetsledning och Mindre projekt är utan fast arbetsledning. Byggservice karaktäriseras av arbeten utförda enligt arbetsordrar i enlighet med tecknade ram/årsavtal. Vi kan därigenom ge våra kunder ett brett och komplett utbud av tjänster där engagemang, långsiktighet och varaktighet är nyckelord.

Hållbarhet

En stor del av hållbarhetsarbetet sker i vårt dagliga KMA-arbete. Boetten Bygg´s miljöpolicy är att utföra ett miljöanpassat byggande som skall vara resurseffektivt och sträva mot en långsiktighållbar utveckling.

Boetten Bygg´s byggande skall leda till hälsosamma byggnader av god kvalitet enligt kundernas krav.

Vi använder oss av Byggvarubedömningen där bedömningar görs utifrån av Byggvarubedömningens ägares framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet. Samtliga bedömningar presenteras sedan i en databas med bedömningar enligt nivå Rekommenderas (grön), Accepteras (gul) samt Undviks (röd). Loggboksverktyget är användarnas egna samlingsplats av produkter och varor där de olika disciplinerna kan samarbeta kring produktval i ett specifikt projekt.

KMA Policy

Kvalitetspolicy:
Boetten Bygg arbetar med ständigförbättring av verksamheten och förebyggande arbete av kvalitetsrisker. Boetten Bygg skall tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att utreda och genomföra ett byggprojekt till rätt kostnad, tid, kvalitet och funktion. Boetten Bygg´s KMA-system bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje anställd vet sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter. Medarbetarna är den viktigaste kvalitetsresursen vi har. De skall ha stöd av vårt kvalitetssystem som ger oss bra hjälpmedel för att utföra vårt arbete.

Miljöpolicy:
Boetten Bygg arbetar med ständigförbättring av verksamheten och förebyggande arbete av miljörisker. Boetten Bygg´s miljöpolicy är att utföra ett miljöanpassat byggande som skall vara resurseffektivt och sträva mot en långsiktig hållbar utveckling. Boetten Bygg´s
byggande skall leda till hälsosamma byggnader av god kvalitet enligt kundernas krav. Boetten Bygg´s strävar efter att minska avfallet genom källsortering, i första hand använda produkter som är förnyelsebara, undvika produkter enligt ”Byggvarubedömningen”.

Arbetsmiljöpolicy:
Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Boetten Bygg accepterar ingen form av mobbning, trakasserier eller kränkande särbehandling på i vårt företag. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På Boetten Bygg innebär det att:

  • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör
  • Vi har en stark säkerhetskultur i allt vi gör
  • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud
  • Chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
  • Alla anställda får den introduktion, information om arbetsmiljörisker och erforderlig utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert
  • Vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats
  • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder
  • Arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp
  • Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål
  • Vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete

ID06

Alla som vistas på någon av Boettens arbetsplatser ska bära ID06 kort väl synligt. ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.

BKMA-Certifierade

Vi är BKMA-Certifierade

Fördelar att anlita certifierat företag
Det finns många anledningar till att välja en leverantör som är certifierad.

Trygghet vid val av leverantör
En certifiering enligt BKMA genomförs av en extern oberoende organisation, DNV GL (Det Norske Veritas,https://www.dnvgl.com.)  De kontrollerar att leverantören lever efter systemet.

DNV GL utför en årlig revision på de certifierade företagen och en kontroll på att företaget tillämpar systemet på rätt sätt. Det ger en trovärdighet och en trygghet för beställaren att anlita en entreprenör som är BKMA-certifierad.

Kvalitet, dokumentation och regelbundna kontroller
Den färdiga produkten innehåller hög teknisk kvalitet vilket säkerställs av certifieringsreglerna. Projektet blir väl dokumenterat och leverantören har en Total kontrollplan och riskbedömning.

BKMA-certifieringen innebär också att vi lämnar ifrån oss egenkontroller som motsvarar samhällets krav på kontroll vid byggande som omfattar vad som kontrolleras, vem som kontrollerar, mot vad kontrollen görs, hur kontrollen sker och resultatet av kontrollen.

Miljö och arbetsmiljö
Enligt BKMA-certifieringen arbetar vi aktivt för en minskad negativ miljöpåverkan. Vi har även regler och rutiner för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö, se KMA-Policy.

Uppförandekod

Som medlem i Byggföretagen ska vi:
• Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen.
• Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svartarbete, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.
• Agera korrekt och inte bjuda på eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet. Detta förhållningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående. Normgivande är IMM:s Näringslivskod: www.institutetmotmutor.se/skrifter/naringslivskoden/
• I förhållandet till kunder och leverantör tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas. Ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt.
• Utföra uppdrag fackmässigt samt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol.

Lediga tjänster

För närvarande har vi inga lediga tjänster

 

Personuppgiftspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?
Kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, hemadress, e-postadress)

Ändamål med insamlingen?
Vi tar in och behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden. Vi tar bara in personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet. Personuppgifter som ej längre behövs tas bort.

Hur tar du del av den lagrade informationen?
Kontakta Jens Mackegård på jens.mackegard@boetten.se

Så raderar eller rättar du informationen?
Kontakta Jens Mackegård på jens.mackegard@boetten.se

Period som uppgifterna sparas
Uppgifterna sparas så länge arbetena pågår och tas bort efter färdigställandet.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig
Jens Mackegård, jens.mackegard@boetten.se

Så hanteras dina personuppgifter
Endast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

När lämnar vi ut dina personuppgifter
Vi lämnar endast ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet
Vid klagomål på Boettens behandling av personuppgifter kan Datainspektionen kontaktas. Besök www.datainspektionen.se för mer information eller kontakta Datainspektionen via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller på telefon 08-657 61 00.

Medarbetare

Per Söderlund

Ordförande

Jens Mackegård

Ledamot

Niclas Nordlander

Ledamot

Per Wall

Ledamot

Per Wall

VD Boetten Bygg AB

Tel: 073-3550603per.wall@boetten.se

Jens Mackegård

Arbetschef

Tel: 073-842 12 42jens.mackegard@boetten.se

Anders Stendahl

Arbetschef

Tel: 073-842 12 49anders.stendahl@boetten.se

Patrick Colling

Arbetschef byggservice

Tel: 070-777 70 10patrick.colling@boetten.se

Carl Marichal

Arbetschef

Tel: 070-3835800carl.marichal@boetten.se

Claes Pettersson

Kalkylchef

Tel: 072-242 22 73claes.pettersson@boetten.se

Fredrik Wärn

Inköpschef

Tel: 073-842 12 43fredrik.warn@boetten.se

Stefan Jernberg

Ekonomichef

Tel: 073-800 91 17stefan.jernberg@boetten.se